DNSE Detail Stock TKU

HNX: CTCP Công nghiệp Tung Kuang

Sản xuất và chế biến nhôm

logo

TKU

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

699 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-21.42 tỷ

Doanh thu

794 tỷ

44.54%

-456.96

0

0.21

0%

-4.00%

-2.49%

6.95%

15.33%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

RICH INTERNATIONAL Limited Liability Company

58.21%

Tsan Hsun Lin

15.39%

Liu Chien Lin

5.86%

Liu Chen Chin

3.98%

Khác

16.56%

Tin tức & Sự kiện