11:15, 14/05/2021

TR1: Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 597,092 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Bích Thủy
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TR1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 335,392 CP (tỷ lệ 7.3%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 597,092 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 932,484 CP (tỷ lệ 20.3%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: N/A
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 09/04/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 07/05/2021.

  HNX