Trả cổ tức bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/09/2023

Ngày thực hiện: 02/10/2023