Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/07/2023

Ngày thực hiện: 31/07/2023