Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/12/2023

Ngày thực hiện: -