Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/06/2023

Ngày thực hiện: -