DNSE Detail Stock HC3

UPCOM: CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng

Cho thuê bất động sản

logo

HC3

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

552 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

46.61 tỷ

Doanh thu

67.78 tỷ

91.98%

2,253.18

0

-0.20

-19.33%

6.53%

6.22%

26.47%

0%

45%

3.24%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Kỳ Hưng

29.68%

Phạm Đức Duy

10.37%

Đào Viết Trúc

6.45%

Bùi Ngọc Phương

3.85%

Khác

49.65%

Tin tức & Sự kiện