Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/09/2022

Ngày thực hiện: 05/10/2022