Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/07/2023

Ngày thực hiện: 24/07/2023