DNSE Detail Stock VWS

UPCOM: CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

VWS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

84.96 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.53 tỷ

Doanh thu

85.93 tỷ

1.50%

424.13

0

0.67

0%

2.82%

1.54%

13.35%

0%

60%

4.21%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

35.35%

Nguyễn Như Hà

7.28%

Lê Văn Tuấn

4.52%

Nguyễn Thanh Hải

3.28%

Khác

49.57%

Tin tức & Sự kiện