Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 14/04/2022

Ngày thực hiện: 10/05/2022