20:56, 17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

Ngày thực hiện: N/A