Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,095 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/08/2022

Ngày thực hiện: 05/09/2022