Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/09/2022

Ngày thực hiện: 10/10/2022