15:58, 10/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 19 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/09/2022

Ngày thực hiện: 05/10/2022