16:02, 08/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 469 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/06/2022

Ngày thực hiện: 24/06/2022