16:26, 22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/09/2022

Ngày thực hiện: 25/10/2022