DNSE Detail Stock HHN

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

HHN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2.45 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.68 tỷ

Doanh thu

30.50 tỷ

0.08%

1,858.96

0

0.93

0%

12.04%

8.81%

37.70%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

51.07%

CTCP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư Sản xuất

26.64%

Phạm Quốc Phong

9.69%

Phạm Hải Đăng

1.81%

Khác

10.79%

Tin tức & Sự kiện