16:32, 18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/08/2022

Ngày thực hiện: 12/09/2022