Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/09/2022

Ngày thực hiện: 05/10/2022