Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/09/2022

Ngày thực hiện: 14/09/2022