Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/05/2023

Ngày thực hiện: 19/05/2023