Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/06/2023

Ngày thực hiện: 22/06/2023