DNSE Detail Stock DBM

UPCOM: CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk

Dược phẩm

logo

DBM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

57.67 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.62 tỷ

Doanh thu

236 tỷ

0.59%

2,893.78

0

0.27

0%

8.82%

5.56%

9.95%

0%

20%

5.35%

17.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Traphaco

58.21%

America LLC

21.92%

Chử Văn Oanh

2.58%

CTCP Đầu tư Nam Dương

2.03%

Khác

15.26%

Tin tức & Sự kiện