Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,736 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/07/2023

Ngày thực hiện: 10/08/2023