DNSE Detail Stock DFC

UPCOM: CTCP Xích líp Đông Anh

Sản phẩm kim loại khác

logo

DFC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

239 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

31.37 tỷ

Doanh thu

1,202 tỷ

8.00%

2,752.13

0

0.37

0%

16.40%

5.98%

12.92%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đặng Thế Nguyện

24.19%

Phan Thành Nam

10.54%

Công ty TNHH Linh Trung ES

10%

Bạch Quốc Trung

9.55%

Khác

45.72%

Tin tức & Sự kiện