Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/06/2023

Ngày thực hiện: 12/06/2023