Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 250 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/08/2023

Ngày thực hiện: 15/09/2023