Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/05/2023

Ngày thực hiện: 05/06/2023