Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/08/2023

Ngày thực hiện: 11/09/2023