Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/09/2023

Ngày thực hiện: 18/10/2023