Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/10/2023

Ngày thực hiện: 17/10/2023