Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 745 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/06/2023

Ngày thực hiện: -