Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 02/08/2023

Ngày thực hiện: 18/08/2023