Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 2500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/12/2023

Ngày thực hiện: -