DNSE Detail Stock DVP

HOSE: CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

DVP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,924 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

254 tỷ

Doanh thu

629 tỷ

8.41%

6,345.94

0

0.19

39.44%

19.04%

14.92%

43.28%

0%

30%

3.48%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cảng Hải Phòng

51%

CTCP Vật tư Nông sản

18.7%

America LLC

7%

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

5.16%

Khác

18.14%

Tin tức & Sự kiện