TRA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

TRA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

Công ty Cổ phần Traphaco thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm