DNSE Detail Stock TRA

HOSE: CTCP Traphaco

Dược phẩm

logo

TRA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,295 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

244 tỷ

Doanh thu

2,228 tỷ

6.42%

5,893.70

0

0.10

2.47%

18.55%

13.95%

54.11%

8.70%

-

4.49%

40.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

35.67%

Magbi Fund Limited

25%

Super Delta Pte Ltd

15.12%

Access S.A., Sicav-Sif-Asia Top Picks

5%

Khác

19.21%

Tin tức & Sự kiện