TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2021 – 30/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Tổng Công ty hợp tác kinh tế (187 Lê Duẩn – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX