16:31, 04/11/2021

TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2021 – 30/11/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Tổng Công ty hợp tác kinh tế (187 Lê Duẩn – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX