TTA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

TTA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm