DNSE Detail Stock TTA

HOSE: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Sản xuất và phân phối điện

logo

TTA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,769 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

113 tỷ

Doanh thu

645 tỷ

0.44%

665.96

0

0.55

358.34%

5.74%

2.55%

55.58%

104.07%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Huy Đức

21.88%

Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành

21.54%

Nguyễn Thị Ngọc

10.77%

Trần Huy Thiệu

5.34%

Khác

40.47%

Tin tức & Sự kiện