TTA: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

TTA: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm