TTL: Công ty cổ phần Tasco không còn là cổ đông lớn

TTL: Công ty cổ phần Tasco không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tasco
- Mã chứng khoán: TTL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,838,949 CP (tỷ lệ 35.45%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 14,838,949 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/07/2022.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX