TV3 (Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3) - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt