TV3 (Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3) - Trần Quốc Điền - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 470.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533.550 CP (tỷ lệ 5,61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 470.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 470.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 63.550 CP (tỷ lệ 0,67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: đã hoàn tất giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2023.

Xem thêm tại hnx.vn