TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

HNX