TVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã CK: TVS) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm