DNSE Detail Stock TVS

HOSE: CTCP Chứng khoán Thiên Việt

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

TVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,457 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

311 tỷ

Doanh thu

1,407 tỷ

2,160 tỷ

1.38

1,865.00

307.18%

15.59%

2.53%

77.89%

97.23%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Trung Hà

26.66%

Đinh Thị Hoa

11.96%

Wardhaven Vietnam Fund

3.84%

Panah Master Fund

1.2%

Khác

56.34%

Tin tức & Sự kiện