TXM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty (24-Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông

Xem thêm tại hnx.vn