UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đã mua 351,800 CP

UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đã mua 351,800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam
- Mã chứng khoán: UDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,971,600 CP (tỷ lệ 44.89%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 351,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 351,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,323,400 CP (tỷ lệ 50.2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2023.

HNX